Staj Defteri

ERTÜP İmalat fabrikası, Erzurum Organize Sanayi Bölgesi’nde 2200 m2’si kapalı olmak üzere toplam 40000 m2’lik alana kurulmuş bir işletmedir. 1993 yılında üretime başlamış olup yılda 300.000 adet kapasite ile faaliyetini sürdürmektedir. İşletme 55–60 işçi ile faaliyete başlamış olup şu an 120 işçi ile devam etmektedir.

Ergaz A. Ş. 1975 yılında halkın ve yurt dışında çalışan işçilerin iştiraki ile kurulmuş halka açık işçi şirketidir. Şirket sermayesinin ?’ü yurt dışındaki işçilere ayrılmıştır. Şirketin ortak sayısı 564 kişidir.
İşletme 140.000.000.000 TL sermaye ile kurulmuştur. TS standartlarına uygun ve TS 55 belgeli tüp üretimi yapılmaktadır.
İşletmenin faaliyet alanları ise LPG dolum, oto gaz depolama, tüp imalat ve gaz emtiaları pazarlamasıdır.
İşçiler saat 730’da işe başlayıp 1730’da son vermektedir. işletme tek vardiya ile faaliyet göstermektedir.
İşletmede imalat mühendisi ve kalite kontrol mühendisi olmak üzere 2 mühendis görev yapmaktadır.

İMALAT MÜDÜRÜ
            Vekaleti: Teknik İşler Sorumlusu
            Görevleri:
Şirketin plan ve programına uygun olarak, üretim kapasitesiyle uyuşacak biçimde yıllık üretim hedeflerini tespit eder, üretim programlarının hazırlanmasında ilgili birimlerle koordineli olarak çalışır.
Tüketici taleplerine uygun olarak standartların öngördüğü kalitede üretimin yapılmasını sağlar, koordine eder ve kontrol eder.
Yıllık üretim programının hazırlanmasına esas olmak üzere ham ve yardımcı maddeler, işletme malzemesi, enerji ve yakacak miktarları ile ilgili teknik veri ve esasları tespit eder.
Periyodik raporlarla üretim miktarlarını ve kalitesini izleyip değerlendirir ve gerekli tedbirleri alır.
Şirketin “İş Sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü” hükümlerine göre koruma tedbirlerinin alınmasını sağlar ve uygulamasını kontrol eder.
Yönetimi altındaki ünitelerde bulunan makine ve teçhizatın en iyi şekilde muhafazası için gerekli hizmetlerin yapılmasını takip eder. şirketin ihtiyaç duyduğu her türlü malzemenin yönetmenlikler çerçevesinde zamanında ve yeterince temin etmesini sağlar.
Teknolojik gelişmeleri izler ve Genel Müdür’e önerilerde bulunur.
Kalite Güvence Sistemi’nin İşletmeye uygun kurulmasında görev alır.

Yönetimin gözden geçirme toplantısına katılır.
Personeli kalite iyileştirme teknikleri konusunda eğitir ve eğitim verilmesini sağlar.
Tüm çalışmalarını Kalite Politikası, Hedefler ve Prosedürlere uygun olarak yürütür ve yürümesini sağlar.
Amirin vereceği benzer nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.
Belirlenmiş olan vekil haricinde İmalat Müdürü’nün tayin ederek Genel Müdüre onaylatacağı kişide vekil olabilir.

TİCARET MÜDÜRÜ

            Görevleri:
Bayilik faaliyetlerini Tesis Müdürü’yle beraber yürütmek. Bayilerin kurulması, çalışmalarının takibi, satışlarının tespiti, kontrolü, iptali vs.
LPG alım ve satımı:
TÜPRAŞ ile olan münasebetler, tahsislerin bildirimi, gaz alışları, gaz satışları, LPG stoku takibi ve kayıtlarının tutulması, fiyat tespiti ve politikası, LPG ithalatı sınır ticareti

LPG nakliye faaliyetleri:

            Tanker filosunun teşkili, idaresi, LPG ikmali, nakliyeci kayıtlarının tutulması, tüplü LPG nakliye faaliyetleri, sürücülerin eğitimi.
            Depozitolu Tüp Satışları:
            Erzurum tesislerinin tüp satışlarının yapılması, tüp kayıtlarının tutulması, değişim faaliyetlerinin yürütülmesi.
            Ortaklarla İlgili Münasebetler:
            Genel Kurul hazırlıklarının yapılması, gerekli işlemlerin yürütülmesi, ortaklarla ilgili kayıtların tutulması, yazışmaların yapılması. Hisse devirleri, hisse senetlerinin hazırlanması, pay defterlerinin tutulması.
            Tüp Fabrikası:
            Hammadde ve yarı mamul ihtiyaçlarının giderilmesi, hurdaların değerlendirilmesi, tüp maliyet raporlarının hazırlanması yurt içine ve yurt dışına ürün satışının yapılması.
            Sigorta işlerinin takibi, tesislerin bilgisayar sistemleri sorumluluğu, yönetim kurulu toplantılarının hazırlığı, faaliyet raporu.
            Ergaz Şirketleri İle Olan Münasebetler:
            Tüm çalışmaları Kalite Politikası, Hedefler ve prosedürlere uygun olarak yürütmek
            Yönetimin gözden geçirme toplantısına katılmak
            Taşeron seçimi ve değerlendirmesi çalışmalarını yürütmek
            Ticaret Müdürü’nün tayin ederek Genel Müdür’e onaylatacağı kişi vekil olabilir.

 

MALİ İŞLER MÜDÜRÜ

            Görevleri:
            Şirket muhasebesinden birinci derecede sorumlu sıfatıyla bütün birimlerin muhasebe kayıtlarının Maliye Bakanlığı, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine uygun olarak ve zamanında yapılmasını temin etmek, kontrol etmek ve denetlemek.
Öncelikle Kurumlar Vergisi ve Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere Sosyal Sigortalar, Ticaret, İş Hukuku ve Vergi Mevzuatını takip etmek, Şirket faaliyetlerinin belge ve kayıtlarının mevzuata uygunluğunu sağlamak.
            Şirket mali kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak, bu konuda gerekli tedbirleri almak ve Genel Müdür’e önerilerde bulunmak.
            Şirket alacaklarının takibi ve zamanında tahsilatının temini için gerekli çalışmaları yapmak, aksayan hususlarda önlem almak ve ilgilileri uyarmak.
            Şirket borç ve yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmesi için öncelikle LPG ve sac tahsisleri dikkate alınarak aylık Ödeme planlarını hazırlamak ve uygulamak.
            Vergi, SSK ve diğer yükümlülüklerin kanunî sürelerinde yerine getirilmesinin temini, beyanname ve birimlerin kontrolü
            Şirketin kurumlar vergisi beyannamesi ve ekleri ile Bilanço, Gelir Tablosu ve diğer mali tabloları ile kâr dağıtım tablolarını hazırlamak.
            Sermaye Piyasası Kuruluna gönderilecek malî tablo ve raporların hazırlanması, gerekli ilanların yapılması
             Muhasebe ve personel birimlerinden çalışan personelin uyum içerisinde ve koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak ve bu konuda gerekli düzenleme ve organizasyonu yapmak, talimatlar hazırlamak.

            İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince personelin görev, sorumluluk ve hakları ile işe giriş ve çıkışlarının takibi, kontrolü, gerekli ayıtların tutulmasının temini.
            Şirket merkez ve şubelerinin Kasa ve Banka hesaplarının takibi, kontrolü ve denetimi
            Şirketin taraf olarak yapacağı sözleşmelerinin mali hükümlerinin hazırlanmasını, sözleşmelerin uygulanması, hak ve yükümlülüklerini takibi.
            Şirketle münasebeti olan firma ve resmi merciler arasında oluşacak anlaşmazlıkların takibi, hukuk müşavirleri ve ilgililerle birlikte çözüm yollarının araştırılması ve bu konularda Genel Müdür’e bilgi vermek.
            Yeminli Mali Müşavirlere yaptırılması gerekli tasdik işlemleri ile ilgili çalışmalar yapmak, raporların hazırlanmasına yardımcı olmak.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının finansman ve Mali konularla ilgili bölümlerini hazırlamak, denetçi raporunun hazırlanmasına yardımcı olmak.
Görev konuları ile ilgili veya idari konulara ilişkin dahili ve harici yazışmaları yapmak
Görevlerin ifası için periyodik olarak ve gerektiğinde tesislere gidilerek yerinde inceleme yapmak
Mali ve İdari konularda Genel Müdür’e yardımcı olmak ve bu konularda Genel Müdür’ün tevdî edeceği görevleri yapmak.

Görevlerin îfasında esas amaç şirketin büyümesi ve gelişmesi olup bunun sağlanması için araştırma yapmak, gelişmelerden faydalanmak, alınması gerekli tedbir ve organizasyon değişiklikleri hakkında Genel Müdür’e önerilerde bulunmak
Tüm çalışmalarını Kalite Politikası, Hedefler ve Prosedürlere uygun olarak yürütmek.

GENEL MÜDÜR

            Vekaleti: Mali İşler Müdürü
            Görevleri:
Sorumlu bulunduğu yönetim alanlarında şirketin veya şirketlerin amaç ve politikalarının tespitini yapar varsa yönetim kurulu başkanına öneriler götürür.
Şirketin temel stratejileri ve politikaları ile her bir işletmenin temel amaçlarının emrindeki yöneticileri tarafından iyi bir şekilde anlaşabilmesini sağlar.
Şirketin strateji ve politikalarının güncelleştirilmesi maksadıyla işletmenin dış çevresiyle ilgili analizler yapar, işletme içi kaynakları tanımlar.
Bu genel strateji ve amaçlar  doğrultusunda kısa–orta–uzun vadeli faaliyet planlarını ve programlarını hazırlattırır. Şirket faaliyetleriyle finansman, satın alma, üretim ve yatırım gibi faaliyetlerin bir bütünlük içinde koordinasyonunu ve yürütülmesini temin eder.

Plan ve programlarla ilgili olarak her bir işletmenin bütçelerinin hazırlanması faaliyetlerine nezaret eder. Bütçelerin onaylayıp uygulamaya konulmasından sonra bütçe kontrol raporlarını değerlendirir.
Sorumlu bulunduğu yönetim alanlarındaki faaliyetlerin etkinlikle ve verimlilikle yürütülmesini ve öngörülen hedeflerin gerçekleştirilmesini mümkün kılacak en uygun organizasyon yapısını tasarlar ve iş tanımlarıyla birlikte yönetim Kurulu’nun onayından sonra uygulamaya koyar.
Kendisine direkt olarak bağlı koordinatörlerin iş tanımlarını en az yılda bir kez gözden geçirerek güncel ve geçerli bir içerikte tutulmasını sağlar.
Periyodik olarak düzenleyeceği yönetici toplantılarıyla etkin bire haberleşme ve koordinasyonunun oluşturulmasını sağlar.
Yardımcıları, Departman Koordinatörleri ve Şeflerle ilgili tayin, terfî, nakil, işe alma ve işten çıkarma önerilerini Yönetim Kurulu Başkanı’na sunar, yönetimin kararından sonra hareket eder.
Diğer personelin tayin ve terfi kararlarını ilgili departman yöneticisinin teklifi ve Yönetim Kurulu’nun kendisine verdiği sınırları içerisinde alır ve uygular.
Yönetici personelin geliştirilmesi ve yetiştirilmesi maksadıyla, Yönetim Kurulu Başkanı’yla iş ve görüş birliği içerisinde tutarlı bir eğitim ihtiyacı analizine dayalı eğitim programları hazırlatır ve uygulatır.

Şirketin diğer resmî ve özel kuruluşlarla ilişkilerini yürütür. Dış çevreye karşı şirketi temsil eder.
Şirketin tüm varlıklarının her türlü tehlikeden korunmasıyla ve güvence altına alınmasıyla ilgili tedbirleri alır, disiplin içinde uygulatır ve uygulatmayı sürekli kontrol ederek işlerlik kazanmasını sağlar.
Çalışma yerlerinde ve üretim alanlarında iş güvenliğiyle ilgili tedbirlerin alınmasını ve bunların disiplin içerisinde uygulanmasını sağlar.
Şirketin sahip olduğu para, insan ve diğer kaynakların en etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasından şirketlerin kârlılığını artıracak politika ve stratejilerin belirlenmesinden ve bunlarla ilgili plan, program ve bütçelerin hazırlatılmasından sorunludur.
Düzeltici ve önleyici tedbirleri almak veya aldırmak.
Şirketin tüm bölümlerinde üretimde kalitenin temini için gerekli tedbirleri almak ve standardizasyonun yürütülmesini kontrol etmek.
Yönetimin gözden geçirme toplantısına başkanlık eder.
Ayrıca Genel Müdür’ün uygun göreceği kişi yazıyla belirtilerek vekil tayin edilebilir.

KAYNAK BAKIM USTASI
Görevleri:
Kaynak Bölümü’nün mekanik bakım–onarım işlerinden sorumludur.
Kaynak Bölümü’nün elektrik bakımından ikinci dereceden sorumludur.
Malzeme alım işlerinde Teknik İler Sorumlusu’na bilgilendirecek, Teknik İşler Sorumlusu yoksa İmalat Müdürü’nü bilgilendirecek
Bakım–onarım işlerinin kaydını tutmak.
Bakım–onarım işlerinde kalite işlerini etkileyen bir olumsuzluk durumunda, öncelikle tercih kaliteyi etkileyen olumsuzluğu gidermek.
Bütün çalışmalarından Teknik İşler Sorumlusu’nu haberdar etmek
Başka birimlerden veya üst amirlerden gelecek görevlendirmede Teknik İşler Sorumlusu’nu bilgisi dışında hareket etmemek (Acil durumlar dışında)
Vekaletine Teknik İşler Sorumlusu’nun uygun göreceği bir bakım ustası bakar.
Tüm çalışmalarını Kalite Politikası, Hedefler ve Prosedürlere uygun yürütür.

MEKANİK BAKIM USATASI
Görevleri:
Ertüp İmalat Fabrikası’nın kaynak bölümü dışındaki bütün makinelerin bakımından sorumludur.
Şirketin yangın, kazan tesisat işlerinde ve bakım onarımlarından sorumludur.
Kazan dairesinde yapılan işlerle ilgili kayıtlar tutmak
Sıhhî tesisat işlerini yapmak
Malzeme ihtiyaçları konusundan Teknik İşler Sorumlusu’nu bilgilendirecek Teknik İşler Sorumlusu yoksa İmalat Müdürü’nü bilgilendirecek
Yapacağı her türlü iş–işlemle ilgili Teknik İşler Sorumlusu’nu bilgilendirecek.
Kendisine diğer birim sorumlularından veya üst amirlerinden görevlendirme yapıldığı durunda Teknik İşler Sorumlusu’nun bilgisi olmadan hiçbir görevlendirmeyi kabul etmemek (Acil durumlar dışında)
Vekaletine Teknik İşler Sorumlusunun uygun göreceği kişi vekalet eder.
Tüm çalışmalarını Kalite Politikası Hedefler ve Prosedürlere uygun yürütür.

ELEKTRİK ŞEFİ
Görevleri:
Trafo binasının bakım–onarım ve temizliğinden sorumludur.
Kompresör dairesinden sorumludur.
Kazan dairesinin elektrik işlerinden sorumludur.
Ertüp elektrik işlerinden sorumludur.
İdari bina, hizmet binası ve diğer yağıların elektrik işlerinden sorumludur.
Malzeme alımlarında İmalat Müdürü veya Dolum Tesisi Müdürü’ne önceden haber verir.
Büyük miktardaki alımlarda teklif alır.
Trafo binası ve kompresör dairesinde yapılan bakım onarımların kayıtlarını tutar.
Diğer yerlerde yapılan bakım ve onarımların kayıtlarını tutar.
Elektrik konusunda personele gerekli eğitimi verir.
Yıllık Periyodik Topraklama raporlarının yapılmasını takip eder.
Vekaletine İmalat Müdürü’nün uygun göreceği kişi bakar.
Tüm çalışmalarını Kalite Politikası, Hedefler ve Prosedürlere uygun yürütür.

OPERATÖR
Görevleri:

İş emirleri ve kullanma bakım talimatları doğrultusunda çalışmak

Kalite sistemi uygulamalarında kalite planlarında belirtilen ölçme ve kontrol işlemlerini takip etmek ve uygulamak
İzlenebirlik prosedürünün uygulanabilmesi için Kalite Bölümü personeliyle uyum içinde çalışmak
Kullandığı makine ve teçhizat ve üretimdeki bütün ürünlerin kalitesinden birinci dereceden sorumludur.
İş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak
Eğitim taleplerini formenlere iç haberleşme formuyla bildirmek
Formenlerin vereceği diğer işleri yapmak
Tüm çalışmalarını Kalite Politikası, Hedefler ve Prosedürlere uygun olarak yürütür.
Makinenin günlük bakım ve temizliğinden bizzat sorumludur.

İMALAT FORMENLERİ
Görevleri:
Her birim formeni kendi birim çalışmalarından birinci derece sorumludur.
Operatörlerin iş emirleri ve talimatları doğrultusunda çalışmalarını sağlamak
Birim formenleri kendi sorumluluk alanlarındaki makine–ekipmanlardan sorumlu oldukları gibi, bu bölümün iş organizasyonundan da sorumludurlar.
Birim formenlerinin izni olmadan hiç kimse, o birimde çalışan personeli bir başka yerde kullanamaz.
İzinler konusunda birim çalışanı daha önce birim formenlerinden sözlü, daha sonra yazılı olarak İmalat Şefi’nden izin alır.
Kalite sisteminin uygulanmasından diğer birim formenleri ve Kalite Bölümü elemanlarıyla sürekli irtibat halinde olmaktır.
Kalite sistemiyle ilgili İmalat Şefi’nden eğitim talebinde bulunmak
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusundan birim personelinin bilinçlendirilmesi, bilgilendirilmesi ve eğitimlerini sağlamak
Vekaletine bakacak kişiyi İmalat Şefi belirleyecek iç haberleşme formu ile duyurur.
Tüm çalışmalarını Kalite Politikası, Hedefler ve Prosedürlere uygun olarak yürütür.

DEPO FORMENİ
Vekaleti: İmalat Şefi
Görevleri:
Girdi malzeme ve mamulleri sayarak veya tartarak teslim alır.
Girdi malzeme ve mamulleri, spesifikasyonlara uygunluk yönünden kontrol eder.
Gelen malzemelerin depo planına uygun olarak yerleştirilmesini sağlar, bu tür planların geliştirilmesine çalışır.
Yerleştirilen malzeme ve maddelerin periyodik olarak bakımı ve kontrollerini yapar.
Girdi ve çıktı malzeme ve mamulleri için Stok Kartı düzenler
Depoya giren ve çıkan tüm mallar ilk giren ilk çıkar yöntemine göre işlem yapar.
Ürün sevkıyatında İşletme Şefi’ne yardımcı olarak ürünün nakliye aracına muntazam bir şekilde yüklenmesini sağlamak ve sevk irsaliyesini keserek karşı tarafa gönderir.
10 gün aralıklarla düzenlemiş olduğu girdi malzeme ve mamul stok bilgileri, Ticaret Müdürü ve İmalat Müdürü’ne sunar.
Hatalı girdi malzeme ve mamuller konusunda İmalat Müdürü ve Ticaret Müdürü’ne bilgi verir.
Tüm çalışmalarını Kalite Politikası, Hedefler ve Prosedürlere uygun yürütür.

Depolama tüm hammadde ve mamullerin hasar görmemesi esastır, buna özellikle dikkat eder.
Raf ömrü olanlar, nem, güneş ışığı, ısı, vs. durumlara karşı hassasiyeti olan ürünlere özellikle dikkat eder.
Depodaki malzemenin genel sayımını yapar. Gerekli raporları tutar.
Belirlenmiş olan vekil dışında İmalat Müdür’nün tayin ederek Genel Müdür’e onaylatacağı kişide vekil olabilir.

KALİTE KONTROL ŞEFİ

Vekaleti: Kalite Sorumlusu
Görevleri:

Girdi ürünlerin spesifikasyonlara uygunluğunun kontrolünü yapmak

Kalite Güvence Sistemi’nin personel tarafından anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamak
Üretimin bütün aşamalarını Kalite Kontrol’e tabi tutmak.
Uygunsuz hatalı üretimler konusunda personeli uyarma ve İşletme Şefine bilgi vermek
Uygun olmayan ürünün değerlendirilmesi ile ilgili karar verecek ekibe katılmak
Kalite doğrulama kontrollerini sık sık yapmak
Üretimle ilgili teknik resim işlerini yürütmek
Günlük üretim raporlarını inceleyerek gidişatı izlemek ve duruma göre davranmak
Uygunsuz üretilen ürünlerin değerlendirilmeye tabi tutulmadan, herhangi bir işlem görmesine engel olmak

Personele hatalı ürün çıkarmaları durumunda uyarıda bulunmak ve İmalat Şefini bilgilendirmek
Çalışmalarını kalite Politikası, Hedefler ve Prosedürlere uygun olarak yürütmek
Kalite eğitimlerine katılmak
Kalite eğitimlerinin yürütülmesinde görev almak
Belirlenmiş olan vekil haricinde Kalite Sorumlusunun tayin ederek Genel Müdür’e onaylatacağı kişide vekil olabilir.
TEKNİK İŞLER SORUMLUSU
Vekaleti: Elektrik Şefi
Görevleri:
İmalat Müdürlüğü’nce oluşturulan periyodik bakımların yapılmasını sağlar.
Bakım–onarım talimatlarına ilgili personelin uymasını sağlar.
Elektrik işlerinin yürütülmesini sağlar.
Operatörlerin Makine/Cihaz ve ekipman kullanımlarında eğitici ve öğretici olur.
Teknolojik gelişmeleri takip eder ve İmalat Müdürü’nü bilgilendirir.
Makine–Bakım Ekibi’nin eğitim ihtiyacını karşılar.
İş güvenliği konularında bütün personeli bilgilendirir ve eğitir.
Tüp fabrikası ile ilgili araştırma–geliştirme faaliyetlerinde bulunur.

Makine Bakım Ekibini sevk ve idare eder.
Tüm çalışmalarını Kalite Politikası, Hedefler ve Prosedürlere uygun olarak yürütür.
Belirlenmiş olan vekil haricinde İmalat Müdürü’nün tayin ederek Genel Müdür’e onaylatacağı kişide vekil olabilir.
Amirinin vereceği benzer işleri yapar.
İMALAT ŞEFİ (İŞLETME ŞEFİ)
Vekaleti: Depo Formeni
Görevleri:
Üretim kapasitesini dikkate alarak, İmalat Müdür’ü tarafından hazırlanan üretim programlarının gerçekleşmesini sağlar.
Ham ve yardımcı maddeleri işletme malzemesi, enerji ve yakıt miktarı ile teknik verileri tespit eder. iş programının bu esaslar doğrultusunda hazırlanmasını sağlar.
Mevcut makine ve teçhizat kapasitesinden azami faydayı elde eder. üretim miktarını kontrol eder, stok faaliyetlerini izler, değerlendirir, üst makamlara bilgi sunar.
Üretim miktarına ve kapasitesine uygun olarak ham ve yardımcı maddelerin zamanında temin edilmesiyle ilgili olarak bilgili birimlerle işbirliği yapar.
Üretimin mâliyet ve kapasitesini yakından izleyerek maliyetin düşürülmesi tedbirlerini yakından araştırır ve konuyla ilgili tekliflerde bulunur.
Kalite kontrol biriminin kalite raporlarının zamanında izleyerek, üretime buna göre yön verir.
Standartların ön gördüğü kalitede üretim yapılabilmesi için üretimin her kademesinde kaliteyi izler, üretim bozukluklarındaki sebepleri arayarak bunların giderilmesini sağlar.
Üretimi verimli hale getirecek malzeme, enerji ve işçilik tasarrufu sağlayacak önlemleri alır, konu ile ilgili araştırmalar yapar. Üst makamları bilgilendirir.
Personelin görev alanlarında eğitilmesini, bilgilendirilmesini sağlar ve oryantasyon (uyum) eğitimi verdirir.
Ertüp personelinin muhasebe ve idare ile ilgili işlemlerini yürütür, puantajlarını tutar.
Uygun olmayan ürünün değerlendirilmesi ile ilgili kararı verecek ekibe katılır.
Çevre kirliliğine neden olan atıkların en düşük seviyeye indirilmesi için çalışmalar yapar, bu konuda alınan önlemlere uyulmasını sağlar.
Birimlerde her türlü iş emniyetinin alınmasını temin eder. birimleri ilgilendiren konularda işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili konularda tedbirlerin alınmasını ve uygulanmasını sağlar.
Tüm çalışmalarını Kalite Politikası Hedefler ve Prosedürlere uygun olarak yürütür.

Amirince verilecek benzer nitelikteki diğer işleri yapar.
Belirlenmiş olan vekil haricinde İmalat Müdürü’nün tayin ederek Genel Müdür’e onaylatacağı kişide vekil olabilir.
KALİTE SORUMLUSU
Vekaleti: Kalite Kontrol Şefi
Görevleri:
Üst yönetim adına firmanın Kalite Sisteminin kuruluşu iyileştirilmesi, güncelleştirilmesi ve bu çerçevede yürütülen tüm faaliyetlerin koordinasyonundan sorumludur.
Kalite güvencesi ile ilgili problemlerde firma bünyesindeki organizasyon birimlerine danışmanlık yapmak.
Firmada ve yan sanayi kuruluşlarında kalite Güvencesi açısından zayıf noktaları belirlemek
Kalite Güvencesi konularında ERGAZ A. Ş.–ERTÜP ile müşteriler ve yan sanayiciler arasında koordinasyonu sağlamak
Kuruluş içi kalite denetimlerini planlamak, yapmak ve sonuçları üst yönetime raporlamak
Kalite eğitimlerinin planlanması koordinasyonu ve uygulanmasını sağlamak
Kalite kampanyaları düzenleyerek personelin kalite bilincini geliştirmek
Kuruluşun TS ISO 9002 standardının gereklerine uygunluğunu takip etmek, eksiklik ve zayıf noktaları belirleyerek düzeltici ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlar.
Tüm çalışmalarını Kalite Politikası, Hedefler ve Prosedürlere uygun olarak yürütür.
Dokümanların hazırlanması, yayını, dağıtımı, revizyonu ve güncelliğin sağlanması çalışmalarını yürütmek.
Müşteri şikâyetlerini incelenmesi, uygunsuzluk sebeplerinin belirlenmesi ve tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
Girişte, proseste ve son kontrollerde doğrulama çalışmalarını yürütmek
Kalibrasyon çalışmalarını yürütmek
Uygun olmayan ürünün değerlendirilmesi ile ilgili kararı verecek ekibe katılmak
Yönetimin Kalite Sistemini İncelemesi toplantısını yürütmek.
Belirlenmiş olan vekil haricinde Kalite Sorumlusu’nun tayin ederek Genel Müdür’e onaylatacağı kişide vekil olabilir.

ERGAZ A. Ş. KALİTE POLİTİKASI VE KALİTE YÖNETİMİ
Amacı;
Müşteri memnuniyeti ve beklentilerini tatmin edecek kalitede ürün sunarak Pazar payını ve rekabet gücünü arttırmaktadır.
ERGAZ A. Ş. ERTÜP’ te bu amacı gerçekleştirmek için,
Değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu bilmek, üretim sürekli iyileştirme, diyalog ve ekip çalışmalarını sağlamak
Yeniliklere dayalı sürekli eğitim faaliyetleri ile çalışanların mesleki ve beceri düzeyini geliştirmek
Personel için sağlıklı ve güvenli iş ortamı sağlamak.
Çalışanların ve personelin motivasyonunu yükseltmek amacıyla sosyal etkinlikler ve bu konuda eğitimler düzenlemek.
Kalite düzeyini müşteri beklentileri istikametinde korumak ve geliştirmek için ISO 9002 kalite Güvence Sistemini esas alacaktır.
Bilim ve Teknolojik Gelişmeler ile müşteriden gelen dilek ve şikayetler dikkate alınarak kaliteyi en üst seviyeye çıkarmak
Kalite Yönetimi sürekli iyileşmeyi sağlamak için yönetimin belirlediği zamanlarda toplantılar yapılıp çalışmalar ve geliştirmeler değerlendirilir. Teknolojik gelişmeler takip edilir.

ERGAZ A. Ş. ÇEVRE POLİTİKASI
Ergaz A. Ş.’de üretim sonucu oluşan atık maddeler gerekli filtrasyon sistemlerinden geçerek dış ortama atılır. Çevreyi etkileyecek kötü atıkların biriktirilerek semt belediyesi çöplüğüne bırakılmaktadır. Üretim sonucu arta kalan saclar hurda fabrikalarına satılmaktadır.
Ergaz A. Ş. çevre politikası olarak doğal yaşam ortamını canlıların sağlığını kötü yönde etkilemeyecek şekilde üretim yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.
PAZARLAMA FAALİYETLERİ
Ergaz A. Ş.’da Pazarlama LPG satışlarını tüketiciye 3 yolla ulaştırmaktadır.
1.      Tülü satışlar yoluyla
2.      Otogaz istasyonları vasıtasıyla
3.      Dökme gaz yoluyla (sanayinin enerji ihtiyacı işyerleri ve apartmanların ısınma ihtiyacı bu yolla karşılanmaktadır.)
Malzeme satışları Türkiye çapında hizmet verdiği alanlardaki tüm LPG ile çalışan mutfak araç ve gereçlerini bunların yedek parçalarını sanayi ve ısınma sistemlerinin kendilerini ve yedek parçalarını malzeme satış mağazasında toptancı fiyatına pazarlaması yapılmaktadır.

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ–İŞVEREN İLİŞKİLERİ
Fabrika bünyesinde personelin güvenilir şekilde çalışmaları için gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır. Örnek olarak gerekli ikaz levhaları, kaynaktaki, boyadaki ve benzeri kimyasal partiküllerin kötü etkilerini engelleyecek maskeler, çalışan ortamlara uygun elbise ve ayakkabılar şirket tarafından temin edilmiştir. Ayrıca şirket yetkilileri tarafından belirli peryotlarla yangın tatbikatı ve iş güvenliği eğitimleri şirket tarafından verilmektedir.
PERSONEL VE SOSYAL İLİŞKİLER
Eleman Alımı ve Yetiştirilmesi:
Eleman alımı, ihtiyaç duyulan eleman ve özellikleri Genel Müdür’e bildirir. Uygun görüldüğü taktirde ilgili birim müdürünün belirleyeceği ihtiyaçlara göre sınavlı veya sınavsız olarak eleman alımı yapılır.
Yerleştirilmesi; İmalat fabrikası için işe yeni giren personele imalat şefi ve kalite elemanları tarafından oryantasyon (uyum) ve kalite sistemi şirket oryantasyon bilgilendirilmesi yapılır.
Yeni başlayacak olan eleman hangi bölümde çalışacaksa o bölümün ustasına teslim edilir. İşi öğrenmesine yardımcı olunur.
İŞ DEĞERLEME V ÜCRET POLİTİKALARI
İşe yeni alınan kişiler uygun bir fiyatla işe başlatılır. Yaptığı işe ve işçinin performansına göre maaşı artırılır veya sabit tutulur.
Sosyal İlişkiler:
İdarî personel ve işçilerin şirkete ulaşımı ve evlere dağıtımı şirketin temin etmiş olduğu servislerle yapılır. İdarî personel saat 800’de işbaşı yapmakta, iş bitimi 1700’dur.
Personelin öğle yemeği ihtiyacı şirket tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca 945 ve 1515’de çay molası verilir. Öğle araları voleybol, futbol ve masa tenisi imkanı personele sunulmaktadır. Ayrıca personelin motivasyonunu arttırmak amacıyla yaz aylarında şirket tarafından piknikler düzenlenir.
ÜRETİM YAPILAN BÖLÜMLERİN TANITIMI
Üretim yapılan bölüm 2’ye ayrılır.
Birincisi tüpün ana malzemesini oluşturan kısım diğeri ise yan veya yardımcı parçaların ihmal edildiği yan imalat kısmı. Ana imalat bölümü ise kendi içinde 6 bölüme ayrılır.
1.      Presler Bölümü:
Presler bölümünde üretilen tüpün temel malzemesi olan alt ve üst tasların şekillendirilmesi hidrolik presler tarafından yapılır.
2.      Kaynak Bölümü:
Tüpü oluşturan ana malzeme (alt ve üst tas) ve yardımcı malzemelerin (tutamak çemberi, oturak plakaları) kaynakla birleştirme işlemi burada yapılır.

Fırın Bölümü:
Kaynakla birleştirme işleminde tüplerde oluşan iç gerilmelerin giderilmesi işlemi fırın bölümünde yapılır.
3.      Test Ünitesi:
Test ünitesi fırından gelen tüplerin kullanıma hazır olup olmadığının belirlendiği kısımdır. Burada tüplere kendi işletme basınçlarının 2 katı basınçta basınçlı su tatbik edilerek sızma olup olmadığı kontrol edilir.
4.      Kumlama Ünitesi:
Tüp üzerinde oluşan toz ve iz tabakasının temizlenmesi işlemi yapılır. Uygulanan yöntemde basınçlı hava yardımıyla tüp yüzeyine granür çelik kum püskürtülür.
5.      Bitiş Bölümü:
Tüpün piyasaya arz edilecek son halini aldığı bölümdür. Burada ilk olarak tüp yüzeyi eriyik çinko metali ile kaplanır. Sonra boya ünitesinde tüp yüzeyi hava püskürtmeli olarak boyanır. Boyanan tipler vana sıkma ünitesinde vanaları sıkılarak dara ünitesine gönderilir. Dara ünitesinde elektronik terazide ağırlığı tartılarak tüp etiketlerine markalanarak stok alanına ayrılır. Stok alanındaki tüpler vana sızdırmazlık test ünitesi de vanalarından kaçak olup olmadığı kontrol edilir. Daha sonra tüpler piyasaya arza hazır hale gelmiş olur.
Yan İmalat:
Tutamak çemberi, tüp oturağı, plakalar bu kısımda imal edilirler.

ÜRETİM PLANLAMA
Üretilecek tüp miktarı ERGAZ A. Ş.’ye tesislerden sipariş formlarıyla bildirilir. Üretilecek miktarın stok seviyesi üretim kapasitesi gibi etkenler dikkate alınarak yapılabilirliği incelenir. Daha sonra İmalat Müdür’ü İşletme şefini bilgilendirecek üretim hangi programda ne kadar zamanda yapılacağı kararlaştırılarak üretim yapılır.
ÖN DEĞERLENDİRME VE TASARIM
TS 55 standardına göre tüp imalatı yapıldığı için tasarım ve ön değerlendirme yoktur. Üretim seri olarak yapılmaktadır.
PLANLANAN SİPARİŞLERİN VE İŞ EMİRLERİNİN İLGİLİ BİRİMLERE GÖNDERİLMESİ
Tasarımı Ergaz A. Ş.’de olmadığından burada üretim yapılacak tüp cinsleri için iş emirleri 1 defaya mahsus olarak yapılır. Daha sonraki üretimler için yapılmaz.
HAMMADDE VE YARI MAMÜLLERİSATIN ALMA VE AMBARLAMA
Satın Alma:
Satın alma işlemi Satın Alma Müdürü tarafından yapılır. Satın alınacak hammadde ve yarı mamul ihtiyacı İmalat Müdür’ü tarafından Satın Alma Müdürü’ne bildirilir. Daha sonra alma Müdürü alınacak hammadde ve yarı mamulleri tedarik eden firmalarla görüşerek fiyat teklifi alır. En uygun tedarikçi seçilerek firma ile satın alma sözleşmesi yapılır. Ayrıca gerekiyorsa satın alma şartnamesi de yapılır.
Ambarlama:
Satın alınan hammadde ve yarı mamuller firma bünyesinde bulunan depoda depolanır. Üretime gidecek olan malzemeler ilk giren ilk çıkar (fifa) prensibine göre üretime gider. Depo formeni tarafından satın alma müdürüne her 10 günde bir stoktaki miktarla ilgili stok kontrol listesi verilir.
ÜRETİMİN PALNLARA UYGUN GİDİP GİTMEDİĞİNİN KONTROLÜ
Kontrol işletme şefi tarafından üretilen miktarın palana göre günlük üretim raporları dikkate alınarak yapılır.
ERGAZ A. Ş.’de hammadde girişinden üretim esnasında ve nihai ürüne kadar kalite kontrolü yapılmaktadır. Hammadde ve yarı mamullerin girişinde depo formeni ve kalite kontrol şefi kontrol ederek kalite kontrol raporunu tutarlar. Üretim esnasında ise üretim yapan operatör kendisine daha önceden bildirilmiş olan miktarlarda ürettiği ürünün kontrolünü yapar. Ayrıca kalite kontrol şefi günde 4 sefer olmak üzere belirlenmiş olan kritik üretim noktalarını kontrol eder ve bunları veri kontrol formuna kaydeder. Nihai ürün kontrolünü kalite kontrol şefi yaparak son kontrol formuna işler.
AMBALAJLAMA:
Tüpün yapısı gereği (valf bulunduğu için) ambalajlamaya gerek yoktur.

AMBARLAMA:
Sevkıyata hazır hale gelen ürünler ayrılmış olan stok alanlarına istiflenirler.
ÜERTİM VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMA ÇABALARI
ISO 9002 Kalite Güvence Sistemi gereği uygulanan istatistiksel proses kontrol prosedürü uygulamaları ile üretimde oluşan hataları minimize ederek ve hataların oluşum sebeplerini ortadan kaldırarak üretim verimliliği arttırılmaya çalışmaktadır.
Ayrıca bu konuda müşteriden gelen dilek ve şikayetlerde göz önüne alınarak gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
BAKIM VE ONARIM SİSTEMLERİ
Ergaz A. Ş. Ertüp İmalat fabrikasında bakım ve onarım işleriyle ilgilenen makine bakım ekibi mevcuttur.
Üretim esnasında oluşan arızalarda operatör, formenini bilgilendirerek üretimi durdurur. İlgili formen arıza bildirim formu ile makine bakım ekibi elindeki diğer arıza işlerinin önem sırasına göre sıralama yapar. Ve arızalı olan makine üzerine “arızalı” etiketi vurarak yanlış kullanımları önlenmiş olur. Ayrıca firma içindeki makineleri periyodik olarak haftalık ve aylık bakım yaparlar. Günlük bakımları ise makineyi kullanan ilgili operatör yapar.
Operatörler ve bakım sorumluları yaptıkları bakımları rapor halinde kalite kontrol sorumlusuna sunar ve onaylatır.

Operatör veya bakım–onarım sorumlusu arızanın tanımını rapor halinde Genel Müdür’e iletir. Eğer arıza fabrika içerisinde giderilebilecek durumda ise ilgili bölüm sorumlusu gerekli ihtiyaçları tedarik etmek içi Satın Alma Müdürü’ne ihtiyaç talep formunu verir. Eğer arıza fabrika içerisinde giderilemiyorsa servis veya uzaman çağrılarak arıza giderilir.
MAKİNELERDE YAPILAN İŞLEMLER
1.        Giyatin Makas:
2 mm’lik, 3 mm’lik ve 4 mm’lik sacların üretime fuygun ebatlarda kesilmesinde kullanılır.
2.        Hidrolik Presler:
250 tonluk büyük kapasiteli presler sac kalınlıkları 3 mm ve 4 mm olan tüplerin imalatında 150 tonluk olan küçük kapasiteli presler ise 2 mm sac kalınlığa sahip tüplerin imalatında kullanılırlar. İmalattaki hidrolik presler farklı kalınlıklardaki sacların sıvama işleminde kullanılırlar.
3.        Eksantrik Pres:
Bu presler 15 ve 40 tonluk olarak 2 farklı kapasitelidirler. Eksantrik preslerde imalat içinde yapılan işler sırasıyla plaka kesme, plakalara radüs verme, alt çember saclarına delik açma işlemlerini yaparlar.
4.        Yazma Aparatı:
Tüpün teknik özelliklerinin saca işlendiği hidrolik sistemlerden oluşan aparattır.
5.        Numaratör:
Plakaların üzerine tüpün seri numarasının vurulduğu hidrolik makinedir. 
6.        Etek Kesme ve Fatura Açma Aparatı:
Üst taslara etek kesme alt taslara fatura açma işlemlerini uygulayan pnomatik+hidrolik düzenektir.
7.        Kaynak Makineleri:
İşlemlerine göre ilgili birimde adlandırılarak kaynak işlemi yapan makinelerdir.
8.        Caka Presi (Radüs Presi):
Sanayi tüplerinin gövde saclarına radüs vermede kullanılan hidrolik makinedir.
9.        Yıkama Ünitesi:
Preslenen tüpler kaynağa gitmeden önce tüp üzerindeki, kaynağı kötü yönde etkileyecek (su, kir, pas v.s.) etmenleri ortadan kaldırmak için yıkama ünitesine girerek özel hazırlanmış sıvı ile yıkanırlar.
10.   Fırın:
Kaynak işleminde ve presleme sonucu tüp üzerinde oluşan kalıcı gerilmelerin giderilmesi için normalizasyon veya gerilim giderme tavlamasının yapıldığı kısımdır.
11.   Test Ünitesi:
Üretilen tüplerin TS 55’e uygun olup olmadığının denendiği ünitedir.
12.   Metalize ünitesi:
Tüplerin dış etmenlerden etkilenmemesi için (korozyonı oksidasyon) tüp üzerine çinko alaşımı eriyik hava ile püskürtülerek yüzeyinin kaplandığı ünitedir.

13. Boya Ünitesi:
Tüplerin piyasaya arz edilecek görünümde ve durumda olması için yüzeyinin boyanması işleminin yapıldığı kısımdır.
14.   Vana Sıkma:
Tüplerin vanalarının belirlenen torklarda sıkılarak takıldığı kısımdır.
15.   Dara Vurumu:
Terazide tüpler tartılarak ağırlığının plakalara işlendiği kısımdır.
16.   Vana Sızdırmazlık Test Ünitesi:
Vanaları takılan tüplerin vana kısımlarında kaçak olup olmadığının kontrol edildiği kısımdır.
17.   Kumlama:
Basınçlı hava ile fırınlanmış tüp yüzeylerine granür çelik kum püskürtülerek temizlenmesinin yapıldığı kısımdır.
İŞLETME İÇİNDEKİ İŞ AKIŞI
İşletmede 6 farklı tüp üretimi olmaktadır.
1.      Piknik dar çember tüp (Normal)
2.      Piknik geniş çember (Bilyalı)
3.      Şişman tüp (Ø360 mm)
4.      Uzun mutfak tüpü (Ø300 mm)
5.      Sanayi (24’lük)
6.      Sanayi (45’lik)
1 ve 2 tüp çeşitlerinde 2 mm’lik sac kullanılır.
3 ve 4. Tüp çeşitlerinde 3,1 mm’lik sac kullanılır.
5 ve 6. Tüp çeşitlerinde 4 mm’lik sac kullanılır.

            Saçlar Eğerli Demir Çelik Fabrikası’ndan 3 veya 4’er aylık siparişle alınır.
            İşletmeye giren saç giyotin makasta hidrolik pres kalıplarına göre kesilir. Hidrolik preslerde üst ve alt tas olarak sıvama işlemine tabi tutulur. Sanayii  tüplerinde ayrıca gövde sacı giyotin makasta kesilir. Ağız radusu caka prensinde verilir. Ağız radusleri açılmış olan saçlar kıvırma merdanesinde dairesel şeklini alır. Hidrolik preslerde tüm tüplerin üst taşlarına etek kesme işlemi uygulanır. Tüm tüplerin alt taşlarına ise fatura açma işlemi uygulanır. Alt ve üst taşların üzerindeki yağ tabakası ve diğer toz partikülleri kaynağa kötü yönde etkidiği için kaynak işlemi yapılmadan önce yıkama havuzunda yıkanır. Daha  sonra tüm tüplerin üst taşlarına gazaltı kaynağı ile kolerad veya muf kaynatılır.
Sanayii tüpü haricindeki tüplerin gövde kaynağı tozaltı kaynağı ile yapılır.
Sanayi tüplerinde ise silindirik hale getirilmiş olan gövde saçlarına boylamasına toz altı kaynağı yapılır. Daha sonra sanayii tüpünün üst tas, alt tas ve gövde sacı çevresel olarak toz altı kaynağı ile birleştirilir.

Gövde kaynakları yapılmış olan tüm tüplere tutamakları elektrik ark kaynağı ile kaynatılır.
Kaynak işlemleri bitmiş olan tüm tüpler LPG ısıtmalı fırında normalizasyon  veya gerilim giderme tavlamasına tabi tutulurlar. (Hadde sacları 600-700 oC değerleri 800-900 oC sıcaklığında)
Tavlanmış tüpler hidrostatik test ünitesinde içlerine su doldurarak test edilir. Test basıncı işletme   basıncının 2 katı uygulanır.
Sızdırma görülen tüpler işaretlenerek tamir bölümüne gönderilirler. Tamir gören tüpler tekrar tavlanarak teste tabi tutulurlar.
Testten çıkan tüpler kumlama ünitesine girerler. Kumlama ünitesinde tüp yüzeylerine basınçlı hava ile granürlü çelik püskürtülür. Daha sonra temizlenmiş tüp yüzeylerine eriyik halde çinko alışımlı malzeme hava ile püskürtülerek kaplanır. Bu işleme metalize işlemi denir. Ardında tüp yüzeyleri basınçlı hava ile boyanır. Boyanın tüplere vana sıkma apartında  vanaları takılır. Vanaları sıkılan tüplerin etiketlerine dara vurma ünitesinde tartılarak daraları vurulur. Vana sızdırmazlık test ünitesinde 6 bar basınçta hava doldurularak tüpler havuza daldırılır. Kaçak olan tüpler işaretlenerek ayrılıp içinde hava bulunan tüplerin havası boşaltılarak sevk için ayrılmış olarak stok alanına istiflenip buradan doluma gönderilir.

Tutamak İmalatı
Tutamak bir çember üç plakadan oluşur. (Sanayi ve üzün tüplerde iki plaka)
1.      Plakada imalatı yapan firma logosu, adı, yaptığı standardın nosu, TS amblemi
2.      Plakada dolum yapan firma adı, darası, gazın adı, kilosu, karışımı (kg) ve hacmi
3.      Plakada seri no, imalat tarihi, Periyodik kontrol çizelgesi bulunur.
Plakalar elektronik preslerde kesilerek uyg boyutları getirilirler. Yazı yazma aparatı, numaratör ve radüs verme oparatlarıyla çembere kaynak edilecek duruma getirilir.
Çemberler 10 mm’lik ve 12 mm’lik demirden ve 22 mm’lik borulardan imal edilirler.
Oturak İmalatı
Giyotin makasta tüp cinslerine göre saçla kesilir. Saclar silindirik şeklini alınca daha mukavim olması için saclar elektronik preslerde belirli aralıklarla delinip merdanede radüs verilir.silindir şeklin kaynağı elektrik ark ile birleştirilir. Hidrollik preste tüp cinslerine göre uygun kapılarda kıvırma işlemi yapılır.

MUHASEBE VE FİNANSMAN BİLGİLERİ
            LPG fiyatları Enerji Bakanlığının belirlemiş olduğu fiyat kararnamesine uygun olarak hazırlanır.
            Rafineri satış fiyatları uluslar arası petrol fiyatlarına uygun olarak nakliye dağıtım payı bayi payı ve KDV ilave edilerek tüketici fiyat oluşturulmaktadır.
            LPG tüp üretimi hammadde kullanım oranları imalat tarafından tespit edilip birim mamulünün mamul ağacı (birimde kullanılan hammaddede) oluşturulmaktadır. Kullanılan hammaddeler (sac) genellikle Ereğli Demir Çelik Fabrikasından alınmaktadır. Vana ve diğer malzemeler piyasadan uygun şartlarda alınır. Ayrıca birim başına düşen hammadde dışında işçilik giderleri, genel üretim giderleri, genel yönetim giderleri hesaplanarak (aylık kapasiteye göre) mamulün maliyeti çıkarılmaktadır. ERGAZ’ın kendi tesisinin yaptığı tüpler maliyet fiyatından dışarıya yapacağı tüplerde %25 civarında kar konulmak suretiyle satış fiyatları oluşturulmaktadır. Ayrıca tesisteki emtia pazarlamasında ise toptan LPG mamulleri baz alınmaktadır.%5 ile %20 arasında kar payı konularak pazarlamaktadır. 
xxxxxx