Word Kısayol Tuşları


Ctrl+A
Tümünü seç
Ctrl+C
Seçileni kopyala
Ctrl+D
Yazı tipi iletişim kutusunu gösterir
Ctrl+D
Paragrafı iki yana yasla
Ctrl+F
Bul
Ctrl+G
Paragrafı sağa hizala
Ctrl+H
Değiştir
Ctrl+K
Kalın yapar
Ctrl+L
Paragrafı sola hizala
Ctrl+M
Paragrafta girintiyi artırır
Ctrl+N
Yeni dosya aç
Ctrl+O
Dosya listesini aç
Ctrl+P
Paragrafı ortala
Ctrl+P
Dosyayı yazdır
Ctrl+Q
Stil sıfırlama
Ctrl+S
Dosyadaki değişiklikleri kaydet
Ctrl+T
İtalik yapar
Ctrl+U
Biçimlendirme araç çubuğu açıkken yazı tipi kutusunu etkinleştirir
Ctrl+X
Seçileni  kes
Ctrl+V
Kesileni veya kopyalananı yapıştır
Ctrl+Y
Yazılanı yinele
Ctrl+Y
Yazı tipi iletişim kutusu etkinleştirilir
Ctrl+Z
Geri al yazımı değiştir
Ctrl+1
Tek satır aralığı
Ctrl+2
Çift satır aralığı
Ctrl+5
1.5 satır aralığı
Ctrl+]
Yazı tipi boyutunu, 1 punto büyütür
Ctrl+[
Yazı tipi boyutunu, 1punto küçültür
Ctrl+ara çubuğu
Biçimlendirmenin kaldırılması
Ctrl+üstkrkt+A
Kesiksiz alt çizgi
Ctrl+üstkrkt+B
Yazı tipi boyutu iletişim kutusu etkinleştirilir
Ctrl+üstkrkt+F
Kesiksiz çift çizgi
Ctrl+üstkrkt+G
Gizli metin biçimine dönüştürür
Ctrl+üstkrkt+H
Tüm harfler büyük yazılır
Ctrl+üstkrkt+L
Paragrafı imli hale getirir
Ctrl+üstkrkt+L
liste imi madde stili
Ctrl+üstkrkt+M
Paragraf girintisi
Ctrl+üstkrkt+M
Paragrafta girintiyi azaltır
Ctrl+üstkrkt+N
Tüm harfler küçük yazılır
Ctrl+üstkrkt+Q
Seçilen metni sembol yazı tipine dönüştürür
Ctrl+üstkrkt+S
Stil seçim tuşları (stil listesi ALT+¯  veyaALT+­)
Ctrl+üstkrkt+W
Sözcüklerin altı çizilir
Ctrl+üstkrkt+Z
Metin biçimi yalnızca paragraf biçemiyle ayarlanır
Ctrl+üstkrkt+harf
Diğer stil tuşları
Ctrl+üstkrkt+=
Alt simgeye dönüştürür
Ctrl+üstkrkt++
Üst simgeye dönüştürür
Ctrl+üstkrkt+. (ctrl+>)
Yazı tipi boyutunu,geçerli yazıcıdaki bir büyük boyuta yükseltir
Ctrl+üstkrkt+, (ctrl+<)
Yazı tipi boyutunu,geçerli yazıcıdaki bir küçük boyuta düşürür
Alt+üstkrkt +¬
Yükseltme tuşu
Alt+üstkrkt +®
İndirgeme tuşu
Alt+Ctrl+G
Git
Alt+Ctrl+K
Köprü
Alt+Ctrl+sayı
Başlık stili tuşları
Üstkrkt+F3
Hepsi küçük harf ise ilk harfleri büyütür,ilk harfler büyükse tümünü büyük veya tümünü küçük hale getirir
F7
Yazım ve dilbilgisi kontrolü
İmleç tuşları ve eylemleri ile ilgili kısayollar
®
Bir sonraki karaktere  veya seçilenin sonuna taşır
¬
Bir öncekikarektere veya seçilenin başlangıcına taşır
¯
Aynı sütünda bir satır aşağıya taşır
Aynı sütünda bir satır yukarıya taşır
Home
Satırın başlangıcına taşır
End
Satırın sonuna taşır
Page Down
Pencere yüksekliğince aşağıya taşır
Page Up
Pencere yüksekliğince yukarıya taşır
Alt+­
Bir önceki çerçeve veya nesneye taşır
Alt+¯
Bir sonraki çerçeve veya nesneye taşır
Ctrl+®
Bir sonraki sözcüğe veya seçilenin sonuna taşır
Ctrl+¬
Bir önceki sözcüğe veya seçilenin başlangıcına taşır
Ctrl+­
Geçerli paragrafın başlangıcına ,sonra daonu izleyen tüm paragrafların başlangıcına taşır
Ctrl+¯
Bir sonraki paragrafın başlangıcına taşır
Ctrl+End
Belgenin sonuna taşır
Ctrl+F3
Seçilen metni belgeden siler,Depo Otomatik Metindeki metne ekler
Ctrl+Home
Belgenin başlangıcına taşır
Ctrl+PgUp
Göz atılan bir önceki nesneye taşır
Ctrl+PgDn
Göz atılan bir sonraki nesneye taşır
Alt+Ctrl+PgUp
Pencerede görülen ilk satırın başlangıcına taşır
Alt+Ctrl+PgDn
Pencerede görülen son satırın sonuna taşır
Üsrkrkt+F2
Seçilen sözcükleri kopyalamak içinÜstkrkt+F2+ENTERe bas
Üstkrkt+F4
Yeniden bul kısayol tuşu imleci başa getirir
Üstkrkt+F5
Geri al kısayol tuşu
Üstkrkt+F8
Seçileni daralat                                     
Üstkrkt+F11
Önceki alan kısayol tuşu
Ctrl+Üstkrkt+F3
Depodaki metni boşaltır, belgedeki ekleme noktasına ekler
Ctrl+Üstkrkt+F8
Sütun seçimi(imleç tuşlrını da kullan)                             
F2
Seçilen sözcükleri taşımak için F2+ENTERe bas
F8
Seçileni genişlet         *üstkrkt tuşunu basılı tutarken ekleme noktasını
F11
Sonraki alan kısa yol tuşu      taşıyan imleç tuşlarıyla seçim yapılabilir

                                                                                

WORD ‘DE ÇALIŞMALARINIZA HIZ KAZANDIRACAK KISAYOLLAR
Baskı Önizleme
Ctrl + F2
Kalın Metin
Ctrl + B
İtalik Metin
Ctrl + I
Altı Çizgili Metin
Ctrl + U
Yazı Tipi
Ctrl + D
Paragraf ortalama
Ctrl + E
Paragraf Sola Dayama
Ctrl + L
Paragraf Sağa Dayama
Ctrl + R
Paragraf Yaslamak
Ctrl + J
Biçimleri Kopyalamak
Ctrl + Shift + C
Biçimleri Yapıştırmak
Ctrl + Shift + V
Tekrar
F4
Paragraf Biçimlendirmesini Kaldırmak
Ctrl + Q
Başlık 1,Başlık 2,Başlık 3 Biçimini Uygulamak
Ctrl + Alt + 1,2 veya 3
Harflerin tümünü Büyük Yapmak
Ctrl + Shift + A
Karflerin tümünü Küçük Yapmak
Ctrl + Shift + K
Metni çift altı çizgili yapmak
Ctrl + Shift + D
Üstsimge biçimini uygulamak
Ctrl + Shift + (+)
Altsimge biçimini uygulamak
Ctrl + (=)
Normal biçim uygulamak
Ctrl + Shift + N
Paragrafın Soldan girintili yapmak
Ctrl + M
Paragrafın Soldan girintisini kaldırmak
Shift + Ctrl + M
Telif Hakkı Simgesi
Ctrl + Alt + C
Üç Nokta
Ctrl + Alt + Nokta
Ticari Marka Simgesi
Ctrl + Alt + T
Bir sözcük sola
Ctrl + Sol Ok
Bir sözcük sağa
Ctrl + Sağ Ok
Bir Paragraf Yukarı
Ctrl + Yukarı Ok
Bir Paragraf Aşağı
Ctrl + Aşağı Ok
Dosya Aç
Ctrl + O
Yeni Dosya
Ctrl + N
Dosyanın Herhangi bir kısmının aranması ve değiştirilmesi
Ctrl + F
Metin Penceresini Kapat
Ctrl + W
Belgeyi Yazdır
@@@=Alt Gr veya  Ctrl Alt
Ctrl + P

Yardım Konularını Göstermek
F1
Grafik Eklemek
Alt + F1
Yeni bir worksheet Eklemek
Alt + Shift + F1
Aktif Hücreye Yazmak
F2
Komut Olarak Kaydetmek
Alt + F2
Komutu Kaydetmek
Alt + Shift + F2
Formüle Bir İsim Yapıştırmak
F3
Formüle Bir Fonksiyon Yapıştırmak
Shift + F3
Son Hareketi tekrar etmek
F4
En son bul harketini tekrar etmek
Shift + F4
Pencereyi Kapatmak
Ctrl + F4
Çıkış
Alt + F4
Komuta Girmek
F5
Bul Penceresini Ekrana Getirmek
Shift + F5
Pencere Boyutlarını Yenilemek
Ctrl + F5
Sonraki Panele gitmek
F6
Önceki Panele gitmek
Shift + F6
Sonraki Workbook ‘a gitmek
Ctrl + F6
Önceki Workbook’a gitmek
Ctrl + Shift + F6
İmla Komutu
F7
Pencereyi Hareket Ettirmek
Ctrl + F7
Seçili bir alanı genişletmek
F8
Seçime ekleme yapmak
Shift + F8
Pencerenin Boyutunu Değiştirmek
Ctrl + F8
Macro Penceresini Görüntülemek
Alt + F8
Menü Çubuğunu Aktif Hale Getirmek
F10
Bir kısayol menüsü görüntülemek
Shift + F10
Yeni bir grafik yaratmak
F11
Visual Basıc Editörünü Ekrana Getirmek
Alt + F11
Save As
F12
Save Komutu
Shift + F12
Open Komutu
Ctrl + F12
Print Komutu
Ctrl + Shift + F12

xxxxxx